NOTĂ DE INFORMARE

 

In conditiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)

Subscrisa DIADVOX S.R.L., cu sediul in Ploiesti, str. Horia, nr.38 Jud. Prahova, inregistrata la ORC Prahova sub nr. J29/100/2000, avand CUI RO 12659910, cont nr. RO46RZBR0000060003349557, deschis la Raiffeisen Bank Ploiesti, reprezentata legal prin Administrator Dide Angel Daniel,  vă aducem la cunoștință următoarele:

A. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

B. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b,c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine operatorului), in scopul/scopurile:

  • Inregistrarea Utilizatorului în sistemul de comenzi si asigurarea serviciilor catre Utilizator, inclusiv prezentarea de oferte de produse si realizarea comenzilor (conform articolului 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul (UE) 2016/676)
  • examinarea plângerilor si reclamatiilor (conform articolului 6 alin. 1 din Regulamentul (UE) 2016/676
  • formularea de pretentii legate de contractul de asigurare încheiat (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din Regulamentul (UE) 2016/676), situatie în care interesul legitim este reprezentat de dreptul de a formula pretentii;
  • în scopuri legate de arhivare (conform articolului 6 alineatul 1 litera c din Regulamentul (UE) 2016/676);
  • în scopuri statistice (conform articolului 6 alineatul 1 litera f din RGPD), situatie în care scopul legitim al administratorului este reprezentat de detinerea de informatii privind statisticile operatiunilor pe care le efectuam, ceea ce ne poate permite îmbunatatirea activitatii pe care o desfasuram.
  • În plus, dispozitiile legale ne impun prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri fiscale si contabile.
  • pentru respectarea tuturor cerințelor legale, precum ținerea evidențelor și raportarea, îndeplinirea obligațiilor contractuale;
  • facilitarea comunicării cu dumneavoastră, precum și cu persoanele de contact numite de către dumneavoastră în caz de urgență, precum și a altor persoane;

Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, adresă, cod numeric personal, data și locul nașterii, serie și număr act de identitate, telefon, e-mail,imagine, semnatura, adresa e-mail, reprezintă o obligație legală/contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, astfel că furnizarea acestor informații este obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea încheierii unui contract cu subscrisa.

C. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise urmatorilor destinatari:

-  Societati autorizate de a presta activitati in domeniul: CONTABILITATE, PAZA, TRANSPORT, JURIDIC,  cu care firma noastra are incheiate contracte/conventii de prestari servicii;

-  Autoritati publice, la solicitarea acestora;

- Organe de control, la solicitarea acestora;

- Organe fiscale/organe judiciare;

- Executori judecatoresti si instantelor de judecata, la solicitarea acestora;

- Institutiilor bancare, la solicitarea acestora;

D. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este  perioada derulării raporturilor contractuale, exceptie facand  evidențele  financiar-contabile unde datele vor fi pastrate conform dispozițiilor legale în materie.

E. În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi:

- Dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastră personale

- Dreptul de acces la urmatoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

- Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal

- Dreptul de a se opune prelucrarii;

- Dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;

- Dreptul la rectificarea datelor inexacte;

- Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii in cazurile următoare: când contestați exactitatea datelor (restrictionarea prelucrarii va dura o perioada ce ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor); când prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneti stergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;

- Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui alt operator sau „dreptul la portabilitatea datelor”;

-Dreptul de a va opune prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si crearii se profiluri pe baza acestor dispozitii;

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;

- Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit;

- Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Totodata va informam ca prin utilizarea serviciilor noastre si prin completarea unui „Formular de comanda”, va exprimati acordul ca datele dvs cu caracter personal sa fie utilizate conform procedurii mai sus descrise.

Disc Crom/Cobalt ArumSintec Solid K 98 Ø x 12 mm

Disc Crom/Cobalt ArumSintec Solid K 98 Ø x 12 mm

Preț fără TVA:660.61Lei
Preț cu TVA:786.13Lei
Cod: SDK98121

Produsele lipsesc de pe stoc

Cantitate: +-
    Sus